Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 010 01 Žilina vzniklo 1. 1. 1993, ako Domov pre matky s deťmi a resocializačné stredisko pre mládež s poruchami správania. Počas rokov prešlo zariadenie rôznymi zmenami a v súčasnosti je sociálnym zariadením celoročného pobytu, v ktorom sa poskytuje starostlivosť hendikepovaným a týraným matkám s deťmi, ktoré vyžadujú neustálu asistenciu pri každodenných povinnostiach, starostlivosti a výchove detí. Činnosť zariadenia je zameraná na poskytovanie sociálneho servisu a asistencie, terapeutických aktivít v zmysle pracovnej terapie, arteterapie, psychologické poradenstvo, výchovno - pedagogickú činnosť, voľno-časové aktivity, tábory v zmysle zážitkovej pedagogiky, kreatívne dielne a mnohé iné. Zriaďovateľom zariadenia je Žilinský samosprávny kraj.

V roku 2001 sa zariadenie rozšírilo o zariadenie v Žiline - Strážov, kde sa poskytujú služby osamelým rodičom s deťmi, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii.

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2018 bolo súčasťou zariadenia LÚČ aj krízové stredisko, kde sa poskytovala pomoc deťom a rodinám v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa ocitli v krízovej situácii. V rokoch 2015 - 2018 sa v zariadení vykonávali aj opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí. Zmenou zákona bolo nutné činnosť zariadenia k 31. 12. 2018 ukončiť. A od roku 2019 sa začali v zariadení LÚČ na pracovisku Žilina, poskytovať služby v špecializovanom zariadení.

 

1. júla 2013 bol k zariadeniu pripojený Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Bytča-Hrabové. Zariadenie je umiestnené v dvojpodlažnej budove renesančného kaštieľa z roku 1690 a dvoch prístavbách A a B postavených v roku 1991, obklopený veľkou záhradou s altánkom. Na tomto pracovisku sa 1. 2. 2016 začali poskytovať sociálne služby v útulku osamelým rodičom s deťmi, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii.

         

Na pracovisku Žilina, Hlboká cesta 1635/7 sa poskytujú sociálne služby:

Na umiestnenie do špecializovaného zariadenia, domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania je v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov nutné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Ide o  zariadenie celoročného pobytu, v ktorom sa poskytuje starostlivosť na dobu neurčitú. Služby sú poskytované zdravotne hendikepovaným matkám a deťom, ktoré vzhľadom na svoj hendikep vyžadujú neustálu asistenciu pri každodenných povinnostiach a nie sú schopné samé vyriešiť si svoju zložitú životnú situáciu. Matky potrebujú pomoc pri každodennej starostlivosti a výchove detí. Hendikepované matky pod dohľadom pracovníkov fungujú a deti nemusia byť umiestnené v detských domovoch, alebo náhradných rodinách. Ide o zariadenie, ktoré je svojim charakterom ojedinelé a výnimočné.

V ZNB sa poskytujú sociálne služby osamelým rodičom s deťmi v nepriaznivej sociálnej situácii, obetiam domáceho násilia, ktoré sa nachádzajú v krízových situáciách. Kapacita zariadenia na pracovisku Žilina je 40 miest.

Na pracovisku Žilina – Strážov  sa poskytujú sociálne služby:

Kapacita zariadenia na pracovisku Žilina-Strážov je 12 miest.    

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  sú v CSS LÚČ poskytované sociálne služby, pri ktorých sa zohľadňujú nasledovné skutočnosti:

Domov sociálnych služieb ( DSS) –  v DSS sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z. z. alebo plnoletej fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448 / 2008 Z.z. Služby v DSS poskytujeme na pracovisku v Žiline a Bytča-Hrabové. V Žiline poskytujeme služby deťom aj dospelým – mamičkám s deťmi.

V DSS sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie.

Zariadenie podporovaného bývania (ZPB) - v ZPB sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/ 2008 Z.z. a na dohľad pod ktorým je schopná viesť   samostatný život. V ZPB sa poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

V ZPB poskytujeme služby na pracovisku Žilina.

Zariadenie núdzového bývania (ZNB) - v ZNB sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá sa ocitla v nepriaznivej sociálnej situácii a sú obete domáceho násilia. Vyžadujú pomoc pri riešení svojej krízovej situácie. Ide o fyzické  osoby, ktoré sú ohrozené správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stali obeťou správania iných fyzických osôb. Ide o službu krízovej intervencie.

V ZNB poskytujeme služby na pracovisku Žilina aj v Žilina- Strážov.

Špecializované zariadenie ( ŠZ) - v ŠZ sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej   stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z.z., a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiolóie,  hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V ŠZ poskytujeme služby na pracovisku Žilina aj Bytča-Hrabové. V Žiline sa poskytujú matkám s deťmi (schizofrénia) a v Bytči-Hrabovom fyzickým osobám.

Útulok - útulok poskytuje sociálnu službu pre osamelých rodičov s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. Ide o službu krízovej intervencie.

V útulku poskytujeme služby na pracovisku Bytča-Hrabové.

Od 21. marca 2022 sme začali poskytovať v domove  sociálnych služieb ambulantnú formu sociálnych služieb. Služby sú zamerané na mladých dospelých, ktorí sú v zmysle rozhodnutia Žilinského samosprávneho kraja odkázaní na pomoc inej osoby. V rámci terapeutického plánu im budeme poskytovať základné sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a záujmovú činnosť. V rámci rozvojových aktivít sa budeme zameriavať na edukačné aktivity, aktivity na rozvoj hrubej  a jemnej motoriky a voľno-časové aktivity. Kapacita zariadenia sú 3 miesta so zameraním na mladých dospelých vo veku do 25 rokov. Miestom poskytovania sociálnej služby sú priestory zariadenia na pracovisku Žilina, Hlboká cesta 1635/7. Otvorenie tejto formy služby privítali najmä rodičia, ktorí hľadali možnosti ďalšieho rozvoja pre svoje deti.