O našom zariadení

Sociálne zariadenie Lúč, J.Kráľa 7, 010 01 Žilina vzniklo v roku 1993, ako domov pre matky s deťmi a resocializačné stredisko pre mládež s poruchami správania. Počas rokov 
 
prešlo zariadenie rôznymi zmenami a v súčastnosti je sociálnym zariadením denného a celoročného pobytu, v ktorom sa poskytuje starostlivosť hendikepovaným a týraným matkám s deťmi, ktoré vyžadujú neustálu asistenciu pri každodenných povinnostiach, starostlivosti a výchove detí. Činnosť zariadenia je zameraná na poskytovanie sociálneho
servisu a asistencie, sociálno-psychologického výcviku, terapeutických aktivít v zmysle 
pracovnej terapie, arteterapie, psychologické poradenstvo, výchovno - pedagogickú činnosť, voľno-časové aktivity, tábory v zmysle zážitkovej pedagogiky, kreatívne dielne.
     V roku 2001 sa zariadenie rozšírilo o zariadenie v Žiline - Strážov,ako zariadenie podporovaného a núdzového bývania, ktoré poskytuje sociálne služby osamelým rodičom s deťmi, ktorí sú schopní viesť samostatný život za pomoci inej osoby.Sociálna starostlivosť sa klientom poskytuje pobytovou formou, majú zabezpečené ubytovanie, výchovnú a poradenskú starostlivosť, krízovú intervenciu, pomoc pri obstarávaní zamestnania a pri riešení ich bytovej situácie. 1. Júla 2011 bolo zriadené Krízové stredisko  Lúč, ktoré poskytuje pomoc deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej situácii.
      V roku 2013 sa zariadenie rozšírilo o Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie v  Hrabovom, ktoré je prímestskou časťou Bytče. Jeho súčasťou sa 1.2. 2016 stal útulok, ktorý poskytuje krízovú intervenciu pre osamelých rodičov s deťmi.

          Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie núdzového bývania a krízové stredisko, pracovisko v Žiline a Strážove: 

                  Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania je zariadenie denného a celoročného pobytu, v ktorom sa poskytuje starostlivosť zdravotne hendikepovaným,týraným matkám a deťom, ktoré vzhľadom na svoj hendikep vyžadujú neustálu asistenciu pri každodenných povinnostiach, starostlivosti a výchove detí. Hendikepované matky pod dohľadom pracovníkov fungujú a deti nemusia byť umiestnené v detských domovoch, alebo náhradných rodinách.Zariadenie núdzového bývania a krízové stredisko poskytuje sociálne služby a pomoc obetiam domáceho násilia, obetiam krízových situácií a živelných udalostí. Kapacita zariadenia je 52 miest.

               Domov sociálnych služieb ( DSS) - v DSS sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z.z.,alebo plnoletej fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448 / 2008 Z.z

V DSS sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie,

 •  v DSS sa zabezpečuje pracovná terapia, záujmová činnosť
 •  v DSS sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí  

              Zariadenie podporovaného bývania ( ZPB) - v ZPB sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku , ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/ 2008 Z.z. a na dohľad pod ktorým je schopná viesť   samostatný život. v ZPB sa poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

 •    v ZPB sa utvárajú podmienky na prípravu stravy
 •    v ZPB sa vykonáva sociálna rehabilitácia

                Zariadenie núdzového bývania ( ZNB) - v ZNB sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá sa ocitla v nepriaznivej sociálnej situácii sociálnym vylúčením alebo obmedzením jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.Ide o fyzické  osoby, ktoré sú ohrozené správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stali obeťou správania iných fyzických osôb.

 •  v ZNB sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv   a právom chránených záujmov,
 • v ZNB sa utvárajú podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,záujmovú činnosť 

 

             Krízové stredisko ( KS) -  KS zabezpečovalo ​do 31. 12. 2018 vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005. Cieľovou skupinou bolo dieťa, rodina  alebo plnoletá fyzická osoba, ktorá sa nachádza v krízovej situácii.

             Domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a útulok, pracovisko Bytča-Hrabové :

       Pracovisko sa nachádza v obci Hrabové, ktorá  je prímestskou časťou Bytče.Zariadenie je umiestnené v dvojpodlažnej budove renesančného kaštieľa z roku 1690 a dvoch prístavbách A a B postavených v roku 1991, obklopený veľkou záhradou s altánkom. Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie v Bytči-Hrabovom poskytuje sociálne služby fyzickým osobám ktoré:

             Domov sociálnych služieb ( DSS) - v DSS sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej

fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z.z.,alebo plnoletej fyzickej osobe, ktorá je                  nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448 / 2008 Z.z                 
 •  v DSS sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a  šatstva, osobné vybavenie,
 •  v DSS sa zabezpečuje pracovná terapia, záujmová činnosť
 •  v DSS sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí  

            Špecializované zariadenie ( ŠZ) - v ŠZ sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej   stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z.z., a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiolóie,  hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

 • v ŠZ sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,  osobné vybavenie
 •  v ŠZ sa zabezpečuje pracovná terapia, záujmová činnosť
 •  v ŠZ sa utvárajú podmienky na vzdelávanie / neplatí pre plnoleté fyzické osoby/, úschovu cenných vecí

             Útulok - útulok poskytuje sociálnu službu pre osamelých rodičov s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.

- v útulku sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia, nevyhnutné ošatenie a obuv

- v útulku sa utvárajú podmienky na prípravu stravy,výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť.