• Marec v zariadení LÚČ

 • Ďakujeme

 • V Strážove to žije

 • Zobraziť viac

  Oznam

  Vážení príbuzní,

  vzhľadom na epidemiologickú situáciu a uvoľnenie opatrení je možné s platnosťou od 21. 4. 2021 umožniť návštevy prijímateľov sociálnych služieb v CSS LÚČ za nasledujúcich podmienok:

  pracovisko Hrabové – z dôvodu ukončenia mimoriadnej situácie nie je možné umožniť návštevy pre PSS. Je nutné  dokončiť aj očkovanie druhou dávkou vakcíny na ochorenie  COVID-19 u PSS. Preto prosíme príbuzných o trpezlivosť a zhovievavosť vzhľadom na uvedené skutočnosti. Naďalej je Vám umožnený kontakt cez videohovory.  Výnimkou je návšteva prijímateľa sociálnych služieb v terminálnom štádiu.   Akékoľvek bližšie informácie vám budú poskytnuté  na tel. čísle 041/5533526 – Mgr. Učníková.

  pracovisko Žilina:

  1. Návšteva sa ohlási minimálne 1 pracovný deň vopred na tel. čísle 041/7234993 v čase od 8.00 do 14.30 a oznámi deň a čas svojej návštevy. Pracovník zhodnotí možnosť návštevy podľa  už naplánovaných návštev a dohodne čas návštevy

  2. Návštevy budú  prebiehať v záhrade zariadenia, v prípade nepriaznivého počasia v návštevnej miestnosti. Po každej návšteve sa priestory návštevnej miestnosti dezinfikujú.

  3. Jeden PSS môže mať na návšteve 1- 2 osoby  

  4. Trvanie návštevy je maximálne 30 minút..

  6. Návšteva je povinná dodržiavať nasledovné hygienicko – epidemiologické opatrenia: počas celej doby musí používať respirátor FFP2, pred vstupom do objektu si každý návštevník dezinfikuje ruky alebo použije vlastné jednorazové rukavice, ktoré si nasadí pri začiatku návštevy.

  Každý návštevník sa preukáže pri vstupe do zariadenia negatívnym výsledkom RT PCR testu nie starším ako 48 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín. Výnimkou z testovania majú osoby, ktoré majú potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní a osoby, ktoré majú potvrdenie o očkovaní proti COVID-19 (druhé očkovanie) a od očkovania uplynulo viac ako 14 dní.

  7. Pri vstupe do zariadenia bude návštevníkom zmeraná teplota bezkontaktným teplomerom. V prípade zvýšenej teploty nad 37,2 C alebo príznakov respiračného ochorenia nebude návštevníkovi umožnená návšteva.

  8. Každá návšteva vyplňuje Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave, cestovateľskú anamnézu a zapisuje sa do dennej evidencie návštev.

  Počas návštevy je potrebné:

  - používať respirátor FFP2, používať rukavice alebo dezinfekciu

  - dodržiavať distančnú vzdialenosť minimálne 2 metre,

  - zdržiavať sa na miestach určených pre návštevy,

  - dodržiavať harmonogram návštevy / čas návštevy/,

  - v prípade, že návšteva nie je dopredu nahlásená, nebude umožnený kontakt s PSS

                                                                                                                                          Mgr. Monika Jarošíková - riaditeľka CSS LÚČ

  Žiadosti a formuláre

  Dohoda zariadení o prechode PPV.doc Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Žiadosť o zabezpečovanie poskytovania sociálnej služby Žiadosť do Zariadenia núdzového bývania