V súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov Centrum sociálnych služieb LÚČ odborné, obslužné a ďalšie činnosti. Významnou súčasťou poskytovania služieb v zariadení a tiež možnosťou výrazného rozlišovania kvality služieb a života obyvateľov zariadenia je terapeutický plán. Terapeutický plán sa vykonáva v rámci Rozvrhu denných aktivít v zariadení sociálnych služieb LÚČ Žilina. Terapeutický plán je tvorený z rôznych foriem terapií, ktoré majú svojím obsahom eliminovať pocit inštitucionálneho bývania. Prijímatelia sociálnych služieb sa učia samostatnosti, sebaúcte, fungovaniu v interpersonálnych vzťahoch, sebapoznaniu.
Druhy terapií:
 • Arteterapia - liečba umením. Vykonáva sa v ateliéry pod dohľadom odborných pracovníkov. Využívajú sa rôzne formy umeleckej činnosti. Snahou je motivovať prijímateľov sociálnych služieb ku kreatívnej aktivite, ktorá má pozitívny vplyv na vnímanie života. Dôležitým momentom je aj rozvíjanie estetického cítenia a vnímania krásy v prostredí, v ktorom človek žije. Taktiež motivovanie ku skrášľovaniu svojho životného prostredia. Zahrňuje muzikoterapiu, dramatoterapiu a iné. Realizuje sa tiež v rámci:
 1. tvorivých dielní ( pletenie z papiera, výroba šperkov, technika tiffany,......)
 2. táborov remesiel
 3. výstavy tvorivosti
 • Biblioterapia - metóda psychoterapie využívajúca rôzne formy práce s literatúrou u hendikepovaných jedincov. Formovanie osobnosti zážitkovým čítaním. Využíva sa pri individuálnej aj skupinovej terapii.
 • Canisterapia - jedna z foriem animoterapie. Využíva psa na pozitívne pôsobenie na človeka. Má pozitívny vplyv pri riešení psychologických, citových a sociálno-integračných problémoch. Zameriava sa najmä na psychickú stránku života. Využíva sa pri individuálnej aj skupinovej terapii.
 • Ergoterapia ( pracovná terapia) - súčasťou terapeutickej ponuky zameranej na skvalitňovanie poskytovaných služieb a života klientov zariadenia je systém ergoterapie. Aktivity vykonávané v rámci ergoterapie majú  jasne stanovený cieľ. Má vplyv na fyzickú i na psychickú stránku  človeka. Prispieva k rozvoju rozumových schopností, nadobúdaniu kladných vlastností, dáva pocit užitočnosti. Ako pri každej inej činnosti, tak aj pri ergoterapii je dôležitý individuálny prístup.Hlavným cieľom nie je produktivita človeka, ale jeho participácia na činnostiach každodenného života. Aktivity prispievajú k celkovej rehabilitácii a zaisťujú čo najväčšiu možnú mieru integrácie prijímateľa sociálnych služieb. Ergoterapia sa vykonáva v rámci rozvrhu denných aktivít.Medzi spomínané aktivity patria:
 1. kurz šitia, vyšívanie,tkanie,pletenie, plstenie
 2. úprava a údržba spoločných priestorov
 3. estetika prostredia ( údržba a budovanie interiéru a exteriéru)
 4. vytváranie priestoru na skvalitnenie života našich obyvateľov (úprava záhrad jednotlivých objektov, budovanie nových oddychových zón)
 • Dramatoterapia - terapia využívajúca rôzne divadelného umenia. Hraním rolí sa učia hendikepované fyzické osoby riešiť problémy rôzneho charakteru, učia sa komunikovať a fungovať v interpersonálnych vzťahoch, rozvíjajú sociálne cítenie a tvorivosť.
 • Kognitívny tréning - je vzdelávací a preventívny program, ktorý je zameraný na posilňovanie pamäti a aktivizáciu kognitívnych (rozumových) schopností. Cieľom je stimulovať činnosť mozgu , osvojiť si jednotlivé techniky trénovania pamäti, získať a posilniť sebavedomie a nezávislosť, získať nové sociálne kontakty a trénovanie pamäti môžu slúžiť aj ako prevencia depresií a osamelosti seniorov. Využíva sa na aktivizáciu osôb s poruchami pamäti v dôsledku ochorenia na Alzheimerovu chorobu.
 • Krízová intervencia- ide o akútnu pomoc spracovania krízy krátko po zažití náročnej udalosti, traumatických zážitkov, veľkých životných strát. krízová intervencia má zmysel, ak je podstúpená krátko po záťažovej udalosti.
 • Liečebno-rehabilitačná terapia - ide o individuálnu a skupinovú pohybovú liečbu, ktorá sa zameriava na obnovu, úpravu a zlepšenie schopnosti pacienta, ktoré sú zmenené chorobou, úrazom alebo vekom. Odstraňuje svalovú nerovnováhu, uvoľňuje skrátené svaly, posilňuje oslabené svaly. Využíva tiež relaxačné prvky,napr. dychové cvičenia na odbúranie stresu a podobne.
 • Logopedické cvičenia - napomáhajú nielen k správnemu používaniu hovoriacich orgánov, ale pomáhajú pri úprave a obnove slovnej zásoby, s ktorou má dospelý jednotlivec z dôvodu poškodenia mozgu a pod. problémy. U detí sa zameriavajú na nácvik správnych komunikačných schopností.Využívajú sa cvičenia formou hry. Logopedické cvičenia je nutné vykonávať starostlivo podľa príkazov lekára.
 • Rodinná terapia - zameriava sa na diagnostikovanie rodinných vzťahov, riešenie vzťahovej krízy, ktoré vznikajú v rodine medzi jednotlivými členmi domácnosti. Ide o psychologickú pomoc rodinám v kríze ( napr. v dôsledku rozvodu, choroby, úmrtia, medzigeneračných konfliktov a pod. )
 • Skupinová terapia - stretnutia v skupine sa konajú raz za jeden až dva týždne ľudia, Skupinu tvoria ľudia, ktorí riešia vzťahové a medziľudské problémy, profitom býva zážitok priamych reakcií od ostatných členov skupiny, samozrejme pod dohľadom terapeuta a s jeho pomocou. Sila skupiny dáva intenzívnejšiu skúsenosť.
 • Individuálna terapia - ide zväčša o dlhodobú psychoterapiu, ktorou sa rieši problém jednotlivca, resp. snaha jednotlivca o zmenu naučeného spôsobu správania. Krátkodobá terapia sa ráta na potlačenie akútnych ťažkostí do 10 - 15 sedení.
 • Športová terapia - využitie rôznych športových disciplín prostredníctvom ktorých je možné budovať u klienta pozitívny postoj k zdravému životnému štýlu. Slúži nielen na zlepšenie fyzickej kondície, ale aj na psychohygiénu a osvojenie si takých vlastností, ako napríklad spolupráca, zdravá súťaživosť a spolupatričnosť.
 • Terapia s bábikami - inovatívny druh terapie. Bábiky sú navrhnuté tak, aby dokázali u ľudí s postihnutím ( najmä demenciou) vyvolať reakcie. Výsledky sa dostavujú už pri prvom použití. U niektorých fyzických osôb sa zlepšia komunikačné schopnosti, utlmila sa agresivita, začali sa viac usmievať. Intuitívne podporujú pozitívne kontakty a podnecujú k aktivite a láskavej náklonnosti. Oživujú spomienky na produktívne obdobie života, slúžia ako prostriedok na zníženie agresivity a napätia klienta.
 • Záujmová činnosť - kultúrna, spoločenská, športová a rekreačná činnosť, ktorá je zameraná na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby a jeho regeneráciu.
 • Zážitková pedagogika - ide o pedagogický prístup založený na vyššej schopnosti ľudskej pamäti vstrebávať informácie, ktoré sú sprevádzané hlbokým emociálnym prežívaním.