PODMIENKY PRIJATIA OBČANOV DO ZSS

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Postup požiadania žiadostí o sociálnu službu a o umiestnenie v KS

Pred samotným požiadaním o poskytovanie sociálnych služieb v ZSS (DSS, ŠZ, ZPB) je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na niektorú z týchto služieb. Tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ sú dostupné na webovej stránke ŽSK: www.zask.sk, alebo si ich občan môže vyzdvihnúť osobne v ZSS LÚČ.
Dôsledne vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ a s nutnými prílohami (potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave FO, alebo výpisy zo zdravotnej dokumentácie nie staršie ako 6 mesiacov - prepúšťacie správy, výsledky odborných vyšetrení...) občan pošle na odbor sociálnych vecí Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského ul. č. 48, Žilina alebo ich môže doručiť osobne na podateľňu ŽSK. V prípade záujmu je možné sprostredkovať doručenie žiadosti a príloh zo strany ZSS LÚČ.
Na základe vyššie uvedených podkladov vydá Úrad ŽSK „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“. Na základe vydaného posudku a právoplatného rozhodnutia môže žiadateľ požiadať o sociálnu službu v ním vybranom ZSS.
Ako žiadosť slúži vyplnené tlačivo „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ tiež zverejnené na stránke www.zask.sk.
V prípade záujmu o sociálne služby v ZSS LÚČ doručí osobne alebo poštou
a)Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
b)právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané ŽSK
c)posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný ŽSK
d)v prípade žiadateľa, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť podpisuje opatrovník a prílohu žiadosti tvorí rozsudok príslušného súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony a uznesenie o ustanovení opatrovníka;
e)rodný list;
f)potvrdenie o výške prijímu
g)vyhlásenie o majetku
h)adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt na najbližších príbuzných, resp. zákonného zástupcu.
Túto žiadosť a prílohy doručí do podateľne ZSS LÚČ. Tu sú občanovi poskytnuté všetky ďalšie pokyny v konaní vo vecí podanej žiadosti a ďalšom postupe.
V prípade, že má občan záujem o poskytovanie sociálnych služieb v ZNB, resp. zabezpečenie umiestnenia v KS, je nutné podať Žiadosť o poskytovanie sociálnych služieb v ZNB a Žiadosť o umiestnenie na dobrovoľnom pobyte v KS. Žiadosť si môže občan vyzdvihnúť osobne v ZSS LÚČ. V prípade kontaktovania zo strany ŽSK OSV, ÚPSV a R OSV, polície a iných inštitúcií sú poskytnuté potrebné informácie o postupe vo veci žiadosti o umiestnenie.
Pre zabezpečenie správneho postupu pri vypĺňaní žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb a o umiestnenie (v DSS, ŠZ, ZPB, ZNB a KS) a urýchlenie konania vo veci žiadosti poskytujeme poradenstvo. Občan sa môže do zariadenia dostaviť osobne alebo kontaktovať nás telefonicky 041/7234993.
V prípade záujmu o poskytovanie služieb v Centre sociálnych služieb LÚČ, J. Kráľa č. 7, Žiline je nutné podať žiadosť na uvedenej adresu. Tu sú poskytované služby v DSS, ZPB, ZPB a KS.
V prípade záujmu o poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Bytča – Hrabové je nutné žiadosť podať na adresu: Centrum sociálnych služieb LÚČ, Bytča – Hrabové č. 204. Tu sú poskytované služby v DSS a ŠZ.
Príjem žiadostí o uzatváranie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a jej evidovanie Doručené „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ a „Žiadosti o dobrovoľný pobyt v Krízovom stredisku“ sú doručené poštou alebo osobne. Po doručení sa žiadosti zaevidujú do evidencie Žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb a umiestnenie v KS. V prípade, že nie je voľné vhodné miesto na umiestnenie do zariadenia je žiadosť v prípade súhlasu žiadateľa zaevidovaná do „poradovníka čakateľov“, podľa poradia v akom bola doručená. Vedenie poradovníkov je v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. Poradovník čakateľov je k dispozícii k nahliadnutiu na webovej stránke zariadenia. Predvolanie žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby do ZSS a o umiestnenie v KS V prípade, že je voľné vhodné miesto, resp. sa uvoľní miesto v ZSS LÚČ, s prihliadnutím na poradovník čakateľov, je predvolaný oprávnený žiadateľ. Predtým ešte na základe sociálneho šetrenia ZSS LÚČ zisťuje, či sa u občana vedeného v poradovníku nezmenili podmienky rozhodujúce na poskytovanie starostlivosti v tomto zariadení. Následne zodpovedný sociálny pracovník telefonicky alebo poštou vyzve žiadateľa alebo jeho zákonného zástupcu k nástupu do zariadenia LÚČ. Taktiež informuje o všetkých náležitostiach (potvrdenie o bezinfekčnosti, potvrdenie príjmu, a iné doklady, osobné veci, lieky a iné), ktoré sú potrebné k nástupu do zariadenia. Bezodkladné umiestnenie V prípade voľného miesta je možné občana, ktorý sa nachádza v situácií, ktorá vyžaduje okamžité riešenie, umiestniť bezodkladne mimo poradovníka čakateľov o umiestnenie.